Logo Lietuvos mokslini bibliotek asociacija
Lithuanian Research Library Consortium

 Pradia
 Apie LMBA
 Duomen bazs
 eMoDB.LT
Apie projekt
Pagrindins veiklos
Mokymai
Darbo grup
Nuorodos
Atvira prieiga
Autori teiss
 Renginiai
 Interneto adresai

Mokymai

Vienas i projekto eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai udavini yra ugdyti vartotoj naudojimosi duomen bazmis kompetencijas, tam tikslui parengta mokomoji mediaga ir vykdomi mokymai.

Rengiant mokym modulius ir organizuojant mokymus atsivelgta projekto metu atlikt Mokslinink ir kit tyrj naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos altiniais ugdymo poreikio apimties ir sudties mokslin tyrim. Tyrimo tikslas buvo itirti ir vertinti mokslinink ir kit tyrj turim kompetencij naudotis elektroniniais mokslo informacijos itekliais spragas bei konkrei kompetencij trkumus. Mokslinio tyrimo studijoje pateiktos rekomendacijos ugdymo turiniui, apimiai, intensyvumui ir pobdiui.

Mokymai vykdomi pagal programas, sudarytas i projekto metu sukurt mokymo moduli. Mokym pobdis intensyvus mokymas glaustai idstant teorin mediag ir skiriant praktines uduotis.

Konkrei tikslini grupi mokym pasiskirstymas pagal mokym rengimo viet

  Vilnius Kaunas Klaipda iauliai I viso:
Mokymai mokslininkams ir kitiems tyrjams 20 14 3 2 39
Mokymai studentams (magistrantams ir doktorantams) 5 4 2 1 12
Mokymai bibliotekininkams duomen bazi administratoriams 3 1 1 1 6
I viso: 28 19 6 4 57

Dalyvi pasiskirstymas pagal mokym rengimo viet

  Vilnius Kaunas Klaipda iauliai I viso:
Mokslininkai ir kiti tyrjai 346 321 54 39 760
Studentai (magistrantai ir doktorantai) 117 112 38 19 286
Bibliotekininkai duomen bazi administratoriai 45 19 10 10 84
I viso: 508 452 102 68 1130

Virus

Mokymai mokslininkams ir kitiems tyrjams

Mokslinink ir kit tyrj kompetencij naudotis elektroniniais mokslo informacijos altiniais ugdymas.

Projekto eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai metu ugdomi mokslinink ir kit tyrj gebjimai naudotis elektroniniais mokslo informacijos altiniais. Mokym metu gytos informacijos paiekos ir valdymo inios utikrins mokslinink kompetencij efektyviai naudotis prenumeruojamomis duomen bazmis.

Mokym programos:

 1. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Humanitarini moksl altiniai.
 2. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Men altiniai.
 3. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Socialini moksl altiniai.
 4. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Fizini moksl altiniai.
 5. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Technologijos moksl altiniai.
 6. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Biomedicinos moksl altiniai.

Mokslinink ir kit tyrj mokymo program sudaro keturi mokymo moduliai: trys bendrieji ir vienas specializuotas.

Visose mokymo programose dstomi ie bendrieji moduliai:

1 modulis: Informacijos paiekos strategija ir efektyvus panaudojimas.
2 modulis
: Elektroniniai mokslo informacijos altiniai ir interaktyvios technologijos.
3 modulis
: Informacijos paieka Lietuvos akademins (mokslins) informacijos duomen bazse.

Specializuotas modulis dstomas pagal pasirinkt program:

4 modulis: Humanitarini moksl informacijos altini paieka.
5 modulis: Men informacijos altin paieka.
6 modulis: Socialini moksl informacijos altini paieka.
7 modulis: Fizini moksl informacijos altini paieka.
8 modulis: Technologijos moksl informacijos altini paieka.
9 modulis: Biomedicinos moksl informacijos altini paieka.

2010 rugsjo 2011 sausio mn. surengti mokymai 39 mokslinink ir kit tyrj grupms. Mokymuose dalyvavo ir informacin kompetencij gijo 760 asmen. Mokym trukm 8 akademins valandos. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune, Klaipdoje ir iauliuose:

Miestas Grupi skaiius Dalyvi skaiius
 Vilnius 20 346
 Kaunas 14 321
 Klaipda 3 54
 iauliai 2 39
 I viso: 37 760

Mokym dalyviams teikti projekto eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai mokym baigimo paymjimai. gytas inias galima tvirtinti savarankikai studijuojant internete publikuojam  mokymosi mediag ir atliekant praktines uduotis.

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis) mokym tvarkaratis

Vilniuje

Biomedicinos moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 10 d.
Programa

Fizini moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 17 d.
Programa
2010 m. gruodio 16 d.
Programa

Humanitarini moksl altiniai.

2010 m. spalio 2021 d.
Programa
2010 m. lapkriio 11-12 d.
Programa
2010 m. lapkriio 2425 d.
Programa
2010 m. lapkriio 26 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. rugsjo 910 d.
Programa
2010 m. spalio 67 d.
Programa
2010 m. spalio 8, 11 d.
Programa
2010 m. spalio 1112 d.
Programa
2010 m. spalio 1213 d.
Programa
2010 m. spalio 1314 d.
Programa
2010 m. spalio 21, 25 d.
Programa
2010 m. spalio 2526 d.
Programa
2010 m. lapkriio 12 d.
Programa
2010 m. lapkriio 2223 d.
Programa
2010 m. lapkriio 2425 d.
Programa
2010 m. gruodio 23 d.
Programa

Technologijos moksl altiniai.

2010 m. spalio 27 d.
Programa
2010 m. lapkriio 24-25 d.
Programa

Kaune

Biomedicinos moksl altiniai.

2010 m. spalio 1819 d.
Programa
2010 m. spalio 2526 d.
Programa
2010 m. spalio 2829 d.
Programa
2010 m. lapkriio 89 d.
Programa
2011 m. sausio 67 d.
Programa

Fizini moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 8, 11 d.
Programa
2011 m. sausio 6 d.
Programa

Humanitarini moksl altiniai.

2010 m. spalio 29, lapkriio 5 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. spalio 11, 14 d.
Programa
2010 m. spalio 15, 22 d.
Programa
2010 m. spalio 22 d.
Programa
2010 m. lapkriio 15, 18 d.
Programa

Technologijos moksl altiniai.

2010 m. spalio 25, 28 d.
Programa
2010 m. lapkriio 1516 d.
Programa
2011 m. sausio 6 d.
Programa

Klaipdoje

Humanitarini moksl altiniai.

2010 m. rugsjo 2324 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 5, 12 d.
Programa
2010 m. gruodio 23 d.
Programa

iauliuose

Humanitarini moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 2526 d.
Programa

Men altiniai.

2010 m. lapkriio 2526 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. spalio 2728 d.
Programa

Virus

Mokymai studentams (magistrantams ir doktorantams)

Student (magistrant ir doktorant) kompetencij naudotis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis) ugdymas.

Projekto eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai metu ugdomi student (magistrant ir doktorant) gebjimai naudotis elektroniniais mokslo informacijos altiniais. Mokym metu gytos informacijos paiekos ir valdymo inios utikrins student kompetencij efektyviai naudotis prenumeruojamomis duomen bazmis.

Mokym programos:

 1. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Humanitarini moksl altiniai.
 2. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Men altiniai.
 3. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Socialini moksl altiniai.
 4. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Fizini moksl altiniai.
 5. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Technologijos moksl altiniai.
 6. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis): Biomedicinos moksl altiniai.

Student (magistrant ir doktorant) mokymo program sudaro keturi mokymo moduliai: trys bendrieji ir vienas specializuotas.

Visose mokymo programose dstomi ie bendrieji moduliai:

1 modulis: Informacijos paiekos strategija ir efektyvus panaudojimas.
2 modulis: Elektroniniai mokslo informacijos altiniai ir interaktyvios technologijos.
3 modulis: Informacijos paieka Lietuvos akademins (mokslins) informacijos duomen bazse.

Specializuotas modulis dstomas pagal pasirinkt program:

4 modulis: Humanitarini moksl informacijos altini paieka.
5 modulis: Men informacijos altin paieka.
6 modulis: Socialini moksl informacijos altini paieka.
7 modulis: Fizini moksl informacijos altini paieka.
8 modulis: Technologijos moksl informacijos altini paieka.
9 modulis: Biomedicinos moksl informacijos altini paieka.

2010 rugsjo 2011 sausio mn. surengti mokymai 12 student (magistrant ir doktorant) grupi. Mokymuose dalyvavo ir informacin kompetencij gijo 286 asmenys. Mokym trukm 8 akademins valandos. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune, Klaipdoje ir iauliuose:

Miestas Grupi skaiius Dalyvi skaiius
 Vilnius 5 117
 Kaunas 4 112
 Klaipda 2 38
 iauliai 1 19
 I viso: 12 286

Mokym dalyviams teikti projekto eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai mokym baigimo paymjimai. gytas inias galima tvirtinti savarankikai studijuojant internete publikuojam mokymosi mediag ir atliekant praktines uduotis.

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos altiniais (duomen bazmis) mokym tvarkaratis

Vilniuje

Biomedicinos moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 11 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. spalio 1819 d.
Programa
2010 m. lapkriio 89 d.
Programa
2010 m. lapkriio 2930 d.
Programa

Technologijos moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 10-11 d.
Programa

Kaune

Biomedicinos moksl altiniai.

2010 m. spalio 2021 d.
Programa
2010 m. lapkriio 2223 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. spalio 8, 15 d.
Programa
2010 m. lapkriio 12, 19 d.
Programa
2010 m. lapkriio 2223 d.
Programa

Technologijos moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 2223 d.
Programa

Klaipdoje

Men altiniai.

2010 m. lapkriio 5, 12 d.
Programa
2010 m. lapkriio 19, 26 d.
Programa

Humanitarini moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 19, 26 d.
Programa

Socialini moksl altiniai.

2010 m. lapkriio 5, 12 d.
Programa

iauliuose

Socialini moksl altiniai.

2010 m. gruodio 7 d.
Programa

Virus

Mokymai bibliotekininkams duomen bazi administratoriams

Bibliotekinink duomen bazi administratori kompetencij konsultuoti apie naudojimsi duomen bazmis ugdymas.

Projekto eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai metu buvo ugdomi bibliotekinink gebjimai konsultuoti mokslininkus ir kitus tyrjus bei studentus naudotis duomen bazmis. Mokym metu gytos duomen bazi administravimo, informacijos paiekos ir valdymo inios utikrins bibliotekinink kompetencij efektyviai naudotis prenumeruojamomis duomen bazmis.

Mokymuose dalyvavo 84 bibliotekininkai duomen bazi administratoriai i Vilniaus, Kauno, Klaipdos, iauli, Panevio, Utenos, Alytaus ir Kdaini.

Bibliotekinink mokym trukm 20 akademini valand, mokymo program sudar 10 moduli:

1 modulis: Informacijos paiekos strategija ir efektyvus panaudojimas.
2 modulis: Elektroniniai mokslo informacijos altiniai ir interaktyvios technologijos.
3 modulis: Informacijos paieka Lietuvos akademins (mokslins) informacijos duomen bazse.
4 modulis: Humanitarini moksl informacijos altini paieka.
5 modulis: Men informacijos altin paieka.
6 modulis: Socialini moksl informacijos altini paieka.
7 modulis: Fizini moksl informacijos altini paieka.
8 modulis: Technologijos moksl informacijos altini paieka.
9 modulis: Biomedicinos moksl informacijos altini paieka.
10 modulis: Duomen bazi licencijavimas, administravimas ir pristatymas vartotojams.

I viso surengti mokymai 6 bibliotekinink-duomen bazi administratori grupms. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune, Klaipdoje ir iauliuose:

1 grup 2010 m. birelio 1416 d. (Vilniuje)
programa, dalyvi sraas
2 grup 2010 m. birelio 1517 d. (Klaipdoje)
programa, dalyvi sraas
3 grup 2010 m. birelio 1618 d. (iauliuose)
programa, dalyvi sraas
4 grup 2010 m. birelio 2123 d. (Vilniuje)
programa, dalyvi sraas
5 grup 2010 m. birelio 2830 d. (Vilniuje)
programa, dalyvi sraas
6 grup 2010 m. birelio 29 liepos 1 d. (Kaune)
programa, dalyvi sraas

Virus


Gedimino pr. 51, 01504 Vilnius. Telefonas, faksas: (8-5) 2398684, el. patas: lmba [eta] lnb.lt

2002- Lietuvos mokslini bibliotek asociacija
Atnaujinta 2011 sausio 24 d.